Nhóm nguyên tố 5

Nhóm 5
Chu kỳ
4 23
V
5 41
Nb
6 73
Ta
7

Tham khảoSửa đổi