Nguyên tố chu kỳ 6

(Đổi hướng từ Chu kỳ nguyên tố 6)

Chu kỳ nguyên tố 6 là hàng thứ 6 trong bảng tuần hoàn (tiêu chuẩn), gồm 32 nguyên tố: 8 trong nhóm chính, 10 ở nhóm phụ và 14 trong nhóm Lanthan.

Nhóm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
55
Cs
56
Ba
* 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81

Tl

82
Pb
83

Bi

84
Po
85
At
86
Rn
* Nhóm Lanthan 57
La
58

Ce

59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Nhóm Lanthan Nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim Phi kim Halogen Khí trơ


Các chu kỳ trong bảng tuần hoàn
1234567

Tham khảo sửa