Mở trình đơn chính
Nhóm 1
Chu kỳ
1 1
H
2 3
Li
3 11
Na
4 19
K
5 37
Rb
6 55
Cs
7 87
Fr

Nhóm nguyên tố 1 là cột số một trong bảng tuần hoàn (tiêu chuẩn), còn được gọi là nhóm kim loại kiềm gồm 6 nguyên tố kim loại kiềmhydro.

Các nhóm trong bảng tuần hoàn
123456789101112131415161718


Tham khảoSửa đổi