Chu kỳ nguyên tố, chu kỳ tuần hoàn hay chu kỳ 1 là hàng đầu tiên trong bảng tuần hoàn (tiêu chuẩn), gồm 2 nguyên tốHHe, chúng chỉ có 1 lớp electron là 1s.

Phân nhóm I A II A III B VI B V B VI B VII B VIII B VIII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A
1
H
2
He
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Nhóm Lantan Nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim Phi kim Halogen Khí trơ


Các chu kỳ trong bảng tuần hoàn
1234567

Tham khảoSửa đổi