Phá Am Tổ Tiên

Thiền sư Phá Am Tổ Tiên (zh:破庵祖先, ja: Haan Sosen, 1136-1211), là Thiền sư Trung Quốc, thời nhà Tống, thuộc Tông Lâm Tế, phái Dương Kỳ. Sư là một trong hai vị đệ tử nối pháp xuất sắc nhất của Thiền sư Mật Am Hàm Kiệt, dưới sư có đệ tử đắc pháp là Thiền sư Vô Chuẩn Sư Phạm.

Cơ duyênSửa đổi

họ Vương, sinh năm Bính Thìn (1136) nhằm niên hiệu Thiệu Hưng thứ 6 đời Tống Cao Tông nhà Nam Tống tại xứ Quảng An (Tứ Xuyên).

Đầu tiên, sư thờ ngài Đức Tường ở Viện La Hán làm thầy, rồi đi tham học khắp nơi. Sư đến tham vấn với ngài Chiêu Giác, rồi cạo tóc, thọ giới Cụ túc với ngài Đức Sơn Quyên ở Lễ Châu. Sau sư du phương đến chùa Vạn Thọ ở Tô Châu, đêm khuya ngồi một mình ngoài sương tuyết, nghe tiếng chuông, Sư ngẩng đầu nhìn thấy 2 chữ Chiêu Đường, nghi tình vụt tan biến.

Sư đến yết kiến Thiền sư Thủy Am Sư Nhất tại Song Lâm và cuối cùng đến cầu pháp với Thiền sư Mật Am Hàm Kiệt tại Linh Ẩn Thiền Tự, Hàng Châu, học đạo với ngài 5 năm và được Tổ sư ấn chứng và truyền pháp Tông Lâm Tế.

Sau đó Thiền sư Mật Am chuyển đến trụ trì tại núi Tương Sơn, sư theo hầu thầy rồi sau từ giã thầy bắt đầu hành trình giáo hóa.

Sư đến trụ trì tại Hàm Bình Thiền Viện tại núi Ngọa Long, Quý Châu, Tứ Xuyên theo lời mời của Thượng Thư Dương Công ở Ngọa Long Sơn. Và từng đến trụ trì tại nhiều Thiền Viện như:

  1. Tú Phong Thiền Viện (秀峰禪院) ở Phủ Bình Giang,Tỉnh Giang Tô
  2. Quảng Thọ Huệ Vân Thiền Viện (廣壽慧雲禪院) ở Phủ Lâm An, Tỉnh Triết Giang
  3. Phúc Trân Thiền Viện (福臻禪院) ở Phủ Bình Giang
  4. Phụng Sơn Tư Phúc Thiền Tự (鳳山資福禪寺) ở Hồ Châu, Tỉnh Triết Giang.

Vào ngày mồng 9 tháng 6 năm thứ 4 niên hiệu Gia Định (嘉定), đời vua Tống Ninh Tông, sư thị tịch, hưởng thọ 76 tuổi đời và được 49 hạ lạp. Môn đệ xây tháp thờ xá lợi tại Thiền Viện Tú Phong..

Pháp ngữSửa đổi

Một hôm, Sư đang thuyết pháp, có người hỏi: Tâm viên ý mã không thể nắm bắt, xin hoà thượng từ bi khai thị.

Sư đáp: Nắm bắt nó làm gì? Hãy như gió thổi, nước tự niên thành gợn sóng lăn tăn !

Tác phẩmSửa đổi

  • Phá Am Hòa Thượng Ngữ Lục (破菴和尚語錄) 1 quyển
  • Phá Am Tiên Thiền Sư Ngữ Yếu (破菴先禪師語要) 1 quyển

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Thích Thanh Từ: Thiền sư Trung Hoa I-III. TP HCM 1990, 1995.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.
Bảng các chữ viết tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, tiếng Tây Tạng | ja.: 日本語 tiếng Nhật | ko.: 한국어, tiếng Triều Tiên |

pi.: Pāli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, tiếng Phạn | zh.: 中文 chữ Hán