Phân cấp hành chính Liên Xô

Liên bang Xô viết có nhiều loại phân cấp:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên Xô
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nga Xô viết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
các nước cộng hòa khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
các nước cộng hòa tự trị
 
các tỉnhKrai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
các nước cộng hòa tự trị
 
các tỉnh
 
các vùng tự trị
 
 
 
 
 
 
Khu tự trị
 
các vùng tự trị
Loại phân cấp hành chính:
  Tăng trực tiếp phụ thuộc vào các nước cộng hòa tương ứng.
  Các vùng.
  Krai.
  ASSR (cộng hòa tự trị).
  Các vùng tự trị phụ thuộc vào krai.
  Các khu tự trị phụ thuộc vào một nghĩa vụ hoặc krai.
Tên cộng hòa Loại phân cấp
Cộng hòa tự trị Các vùng Krai vùng tự trị Các khu tự trị
 Nga Xô viết 16 49 6 5 10
 CHXHCNXV Kazakh 19
 CHXHCNXV Ukraina 25
 CHXHCNXV Turkmenia 5
 CHXHCNXV Uzbekistan 1 11
 CHXHCNXV Byelorussia 6
 CHXHCNXV Kirghizia 4-7
 CHXHCNXV Tajikistan 2-3 1
 CHXHCNXV Azerbaijan 1 1
 CHXHCNV Gruzia 2 1
 CHXHCNXV Litva
 CHXHCNXV Latvia
 CHXHCNXV Estonia
 CHXHCNXV Moldavia
 CHXHCNXV Armenia

Tham khảoSửa đổi