Phản ứng axit-bazơ

Một phản ứng axit–bazơ là một phản ứng hóa học xảy ra giữa một axit và một bazơ. Nhiều mô hình cho một định nghĩa rõ ràng về cách hoạt động của phản ứng hóa học và ứng dụng của chúng trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan; những mô hình này được gọi là thuyết axit-bazơ, ví dụ như là thuyết axit-bazơ Brønsted–Lowry. Tầm quan trọng của chúng hiện rõ trong việc phân tích các phản ứng axit–bazơ với dạng khí và dạng lỏng, hoặc là để phân biệt tính axit hay là tính bazơ yếu hơn. Những định nghĩa này được đề ra lần đầu tiên bởi nhà hóa học người Pháp Antoine Lavoisier, vào khoảng năm 1776.[1]

Định nghĩaSửa đổi

Quá trình lịch sửSửa đổi

Lý thuyết oxy axit của LavoisierSửa đổi

Lý thuyết hydro của Liebig về axitSửa đổi

Cân bằng axit-bazơSửa đổi

Phản ứng axit-kaliSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Miessler & Tarr 1991, tr. 166 – Table of discoveries attributes Antoine Lavoisier as the first to posit a scientific theory in relation to oxyacids.