Mở trình đơn chính

Tam Điệp là một huyện cũ thuộc tỉnh Ninh Bình.

Huyện được thành lập ngày 27-4-1977 trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tam Điệp, huyện Yên Mô và 10 xã: Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Ninh, Khánh Hải, Khánh Lợi, Khánh Tiên, Khánh Thiện thuộc huyện Yên Khánh, riêng 9 xã: Khánh Hồng, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Công, Khánh Thành của huyện Yên Khánh được sáp nhập vào huyện Kim Sơn.

Phía Bắc giáp hai huyện Ý YênNghĩa Hưng của tỉnh Nam Định (ranh giới là sông Đáy), phía Nam giáp thị xã Bỉm Sơn và hai huyện Hà Trung, Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa, phía Đông giáp huyện Kim Sơn, phía Tây giáp hai huyện Hoa LưNho Quan.

Khi hợp nhất, huyện Tam Điệp có thị trấn Tam Điệp và 26 xã: Khánh An, Khánh Cư, Khánh Dương, Khánh Hải, Khánh Hòa, Khánh Lợi, Khánh Ninh, Khánh Phú, Khánh Thiện, Khánh Thịnh, Khánh Thượng, Khánh Tiên, Khánh Vân, Yên Bình, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Phong, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thái, Yên Thắng, Yên Thành.

Ngày 17 tháng 12 năm 1982, thị trấn Tam Điệp và 2 xã: Yên Bình, Yên Sơn được tách ra khỏi huyện để thành lập thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp).

Ngày 10 tháng 1 năm 1984, chia xã Yên Phong thành hai xã lấy tên là xã Yên Phong và xã Yên Từ.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình vừa được tái lập.

Cuối năm 1993, huyện Tam Điệp có 25 xã: Khánh An, Khánh Cư, Khánh Dương, Khánh Hải, Khánh Hòa, Khánh Lợi, Khánh Ninh, Khánh Phú, Khánh Thiện, Khánh Thịnh, Khánh Thượng, Khánh Tiên, Khánh Vân, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Phong, Yên Phú, Yên Thái, Yên Thắng, Yên Thành, Yên Từ.

Ngày 4 tháng 7 năm 1994, huyện Tam Điệp đổi lại tên cũ là huyện Yên Mô, đồng thời trả 10 xã của huyện Yên Khánh cũ đã nhập về năm 1977 để tái lập huyện Yên Khánh.

Từ đó, huyện Tam Điệp không còn tồn tại.

Tham khảoSửa đổi