1. /BQ khởi tạo: dùng để thông báo cho thành viên đã khởi tạo bài viết đang được biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài
  2. /Mời CL: để mời một ai đó tham gia thảo luận tại trang đề cử (chọn lọc hay tốt) của bài viết/danh sách nào đó
Hộp thành viên
  1. /Thành viên họ Hoàng-Huỳnh: hộp thành viên cho thành viên họ Hoàng hoặc Huỳnh
  2. /ĐLCH
Cá nhân
  1. /nháp