Click here for English version.

Về tôi (sửa sau)Sửa đổi


Nguyễn Duy Minh Tấn
Tôi thường sử dụng Wikimedia, Wiktionary và Wikimedia Commons
Nguyễn Duy Minh Tấn
Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh


:)

Các trang cá nhânSửa đổi