Thành viên:Thusinhviet/Nghĩ gì viết đó

Kế hoạch ngắn hạn:

Bài Lệnh Hồ hiện đang không có nguồn, nếu có thể nhờ anh tìm giúp nguồn cho bài. Không biết có cuốn sử Tàu nào nói về chuyện ông Nguỵ không, hiện đang tìm tại Nhị thập tứ sửđây - jan Win (tl~đg) 13:53, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Đã gắn {{dnb}}