Thảo luận:Carmen

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi NTT trong đề tài Không tên

Không tên

sửa

Có bạn nào thạo âm nhạc dịch hộ đoạn "Các yếu tố âm nhạc" trong bài này với. Tôi không thể dịch nổi. Cảm ơn.NTT (thảo luận) 02:19, ngày 15 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Carmen”.