Thảo luận Bản mẫu:Chú thích web

Thảo luận đang diễn ra


Trích dẫn:

Nó đơn giản hơn vì chỉ ấy các tham số chữ nhỏ thôi.

Chỉ ấy là chỉ gì vậy? Tôi tìm trên wiki không thấy?! Newone 09:49, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)[]

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 18 tháng 8 năm 2021Sửa đổi

27.67.190.89 (thảo luận) 12:16, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (UTC)[]

Quay lại trang “Chú thích web”.