Thập niên 1600

thập kỷ

Thập niên 1600 là thập niên diễn ra từ năm 1600 đến 1609.

Thập niên 1600
Theo năm: 1600 1601 1602 1603 1604
1605 1606 1607 1608 1609
Theo thập niên: 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630
Theo thế kỷ: 16 17 18
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3

Chính trị và chiến tranh sửa

Chiến tranh sửa

Xung đột sửa

Thuộc địa hóa sửa

Các sự kiện chính trị nổi bật sửa

Thiên tai sửa

Hiệp hội sửa

Công nghệ sửa

Khoa học sửa

Có nhiều công trình khoa học và phát minh khoa học. Hans Lippershey phát minh ra kính viễn vọng năm 1608, loại kính này được Galileo sử dụng vào năm sau đó. Báo Avisa Relation oder Zeitung được xuất bản ở Augsburg. Cornelius Drebbel phát minh ra thermostat năm 1609.

Kinh tế sửa

Văn hóa đại chúng sửa

Văn học và nghệ thuật sửa

  • 1602 – Vở kịch đầu tiên Hamlet được công diễn.

Thể thao sửa

Âm nhạc sửa

Kiến trúc sửa

Thời trang sửa

Khác sửa

Tiểu thuyết và phim sửa

Nhân vật sửa

Lãnh tụ thế giới sửa

Tham khảo sửa