Thế kỷ 8 là khoảng thời gian tính từ năm 701 đến hết năm 800, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 700 710 720 730 740
750 760 770 780 790
Theo thế kỷ: 7 8 9
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảo sửa