Thế kỷ 8 là khoảng thời gian tính từ năm 701 đến hết năm 800, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79
Theo thế kỷ: 7 8 9
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảoSửa đổi