Thiên niên kỷ 1 TCN

Thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên là khoảng thời gian tính từ năm 1000 trước Công nguyên đến hết năm 1 trước Công nguyên, nghĩa là bằng 1.000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 2 TCN1 2 TCN2 2 TCN3 2 TCN4 2 TCN5

2 TCN6 2 TCN7 2 TCN8 2 TCN9 1 TCN0

Theo thiên niên kỷ: 2 TCN 1 TCN 1
1st millennium montage.png

Tham khảoSửa đổi