Đức hạnh là nết tốt, tính tốt. Thường là trái nghĩa với Tệ nạn hay là Tính xấu.

Thể loại con

Thể loại này gồm 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.

B

D

H

L

P

T