Thể loại:Sinh thế kỷ 14

Thể loại này có những người sinh ra trong thế kỷ 14. Xem thêm những người mất trong thế kỷ 14.

« Những người được sinh trong thế kỷ 14 »
Sinh thập kỷ 1300 — 1300 – 1301 – 1302 – 1303 – 1304 – 1305 – 1306 – 1307 – 1308 – 1309
Sinh thập kỷ 1310 — 1310 – 1311 – 1312 – 1313 – 1314 – 1315 – 1316 – 1317 – 1318 – 1319
Sinh thập kỷ 1320 — 1320 – 1321 – 1322 – 1323 – 1324 – 1325 – 1326 – 1327 – 1328 – 1329
Sinh thập kỷ 1330 — 1330 – 1331 – 1332 – 1333 – 1334 – 1335 – 1336 – 1337 – 1338 – 1339
Sinh thập kỷ 1340 — 1340 – 1341 – 1342 – 1343 – 1344 – 1345 – 1346 – 1347 – 1348 – 1349
Sinh thập kỷ 1350 — 1350 – 1351 – 1352 – 1353 – 1354 – 1355 – 1356 – 1357 – 1358 – 1359
Sinh thập kỷ 1360 — 1360 – 1361 – 1362 – 1363 – 1364 – 1365 – 1366 – 1367 – 1368 – 1369
Sinh thập kỷ 1370 — 1370 – 1371 – 1372 – 1373 – 1374 – 1375 – 1376 – 1377 – 1378 – 1379
Sinh thập kỷ 1380 — 1380 – 1381 – 1382 – 1383 – 1384 – 1385 – 1386 – 1387 – 1388 – 1389
Sinh thập kỷ 1390 — 1390 – 1391 – 1392 – 1393 – 1394 – 1395 – 1396 – 1397 – 1398 – 1399

Thể loại con

Thể loại này có 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.

0–9