Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập thập niên 1940

1890 ·1900 ·1910 ·1920 ·1930 ·1940 ·1950 ·1960 ·1970 ·1980 ·1990
15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25

Thể loại này dành cho các Tổ chức thể thao thành lập trong thập niên 1940, bao gồm từ năm 1940 tới năm 1949.