Thực vật nguyên sinh

Thực vật nguyên sinh là những sinh vật đơn bào không có khả năng chuyển động và thực hiện trao đổi chất qua quá trình quang hợp (tự dưỡng) và không phải là thực vật thực sự.

Thực vật nguyên sinh là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào. Sự khác biệt với động vật nguyên sinh là chúng có thành xenlulôzơ, có lục lạp, không có khả năng di chuyển, tự dưỡng quang hợp. Ví dụ: Tảo lục đơn bào,tảo lục đa bào, tảo đỏ...

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi