Thiên Đức

phủ thời Nhà Lý

Thiên Đức là 1 phủ thời Nhà Lý.

Lịch sử sửa

Từ thời Đinh về trước gọi là châu Cổ Lãm đến triều vua Lê Đại Hành cho đến năm 995 vẫn còn gọi tên ấy, sau đó đổi gọi là Cổ Pháp. Năm 1009 Lý Thái Tổ lên ngôi đổi thành phủ Thiên Đức. Vùng đất này nay là đất huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Lịch sử sửa

  • Châu Cổ Lãm: vua Đinh đặt tên này từ thế kỷ 10.
  • Châu Cổ Pháp: vua Lê (nhà Tiền Lê) đặt tên này thay cho tên Cổ Lâm từ đầu thế kỷ 11.
  • Phủ Thiên Đức: vua Lý đổi tên này từ thập niên CI.
  • Huyện Tiên Sơn: vua Nguyễn đổi tên này từ các thế kỷ 19 - 20.

Tham khảo sửa