Trương Nhiệm (張任, ?-213) là vị một tướng sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, theo Lưu Chương là châu mục Ích Châu. Ông cũng là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, ông là người Thục Quận, vừa có sức khỏe lại có mưu lược. Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu thì Trương Nhiệm đã mai phục bắn chết quân sư của Lưu Bị là Bàng Thống tại gò Lạc Phượng. Về sau, Lưu Bị mời Khổng Minh Gia Cát Lượng ra Ích Châu giúp mình, Khổng Minh đã dùng kế bắt sống Trương Nhiệm tại cầu Kim Nhạn. Khi được dẫn đến gặp Lưu Bị và Khổng Minh, ông không chịu hàng và bảo: "Trung thần há chịu thờ hai chúa". Khổng Minh sai đem ông ra chém để bảo toàn danh tiết cho ông.

Trương Nhiệm
張任
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
thế kỷ 2
Nơi sinh
Thành Đô
Mất
Ngày mất
213
Nơi mất
Thành Đô
Nguyên nhân mất
xử trảm
An nghỉQuảng Hán
Giới tínhnam
Nghề nghiệpquân nhân
Quốc tịchĐông Hán

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa