Trường học (trước đây là học hiệu – 學校) là một cơ quan được lập ra nhằm giáo dục cho học sinh dưới sự giám sát của giáo viên. Hầu hết các quốc gia đều có hệ thống giáo dục tiêu chuẩn, hầu hết là bắt buộc. Trong các hệ thống này, học sinh thường trải qua các loại trường khác nhau, tùy nơi tên gọi trường có thể khác nhau nhưng chủ yếu gồm trường tiểu họctrường trung học. Mẫu giáonhà trẻ là các giai đoạn trước khi vào trường học. Ngày nay, ngoài các nhà trường truyền thống còn có trường học tại nhà và trường học trực tuyến. Trong tiếng Việt, trường học còn có thể bao gồm cả trường cao đẳng, trường đại học và các cơ sở giáo dục khác.

Trường THPT Nguyễn thị Minh Khai (Gia Long)

Đọc thêmSửa đổi

  • Dodge, B. (1962). ‘Muslim Education in the Medieval Times’, The Middle East Institute, Washington D.C.
  • Education as Enforcement: The Militarization and Corporatization of Schools, edited by Kenneth J. Saltman and David A. Gabbard, RoutledgeFalmer 2003.review
  • Makdisi, G. (1980). ‘On the origin and development of the college in Islam and the West’, in Islam and the Medieval West, ed. Khalil I. Semaan, State University of New York Press
  • Nakosteen, M. (1964). ‘History of Islamic origins of Western Education AD 800-1350’, University of Colorado Press, Boulder, Colorado,
  • Ribera, J. (1928). ‘Disertaciones Y Opusculos’, 2 vols. Madrid
  • Spielhofer, Thomas, Tom Benton, Sandie Schagen. "A study of the effects of school size and single-sex education in English schools." Research Papers in Education Jun. 2004:133 159, 27.
  • Toppo, Greg. "High-tech school security is on the rise." USA Today ngày 9 tháng 10 năm 2006.
  • Traditions and Encounters, by Jerry H. Bentley and Herb F. Ziegler

Tham khảoSửa đổi