Triệu vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Triệu Vương)

Triệu vương (趙王) là một phong hiệu dành cho các quốc vương và thân vương Trung Quốc cổ đại, đặt theo nước Triệu nhà Chu.

Việt Nam sửa

Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai sửa

Nhà Tiền Lý sửa

Nhà Hậu Lê sửa

Nhà Mạc sửa

Trung Quốc sửa

Nhà Chu sửa

Các vua nước Triệu xưng vương:

TầnHán sửa

  • Vũ Thần, thủ lĩnh khởi nghĩa chống Tần.

Chư hầu nhà Tây Hán sửa

Chư hầu nhà Đông Hán sửa

Nam Việt sửa

Dòng dõi Triệu Đà xưng đế một cõi, với nhà Hán vẫn xưng là vương.

Nhà Tấn sửa

Hậu Triệu (Thập lục quốc) sửa

Một số quân chủ nước Hậu Triệu:

Bắc Chu (Nam Bắc triều) sửa

Nhà Đường sửa

Nhà Nguyên sửa

Được phong cho Uông Cổ bộ (Ongud).

Nhà Minh sửa

Dòng dõi của Chu Cao Toại:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa