Triệu vương

trang định hướng Wikimedia

Triệu vương (趙王) là một phong hiệu dành cho các quốc vương và thân vương Trung Quốc cổ đại, đặt theo nước Triệu nhà Chu.

Việt Nam

sửa

Trung Quốc

sửa

Các vua nước Triệu xưng vương:

  • Vũ Thần, thủ lĩnh khởi nghĩa chống Tần.

Chư hầu nhà Tây Hán

sửa

Chư hầu nhà Đông Hán

sửa

Dòng dõi Triệu Đà xưng đế một cõi, với nhà Hán vẫn xưng là vương.

Hậu Triệu (Thập lục quốc)

sửa

Một số quân chủ nước Hậu Triệu:

Bắc Chu (Nam Bắc triều)

sửa

Được phong cho Uông Cổ bộ (Ongud).

Dòng dõi của Chu Cao Toại:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa