Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/John Terry

John Terry sửa