Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Đề nghị rút sao/Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo sửa