Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ

Bầu bảo quản viên

Căn cứ theo thảo luận về việc ứng cử trở thành bảo quản viên, ứng cử viên sẽ trở thành bảo quản viên tại Wikipedia tiếng Việt theo các điều lệ sau:

 1. Điều kiện cần để tự ứng cử hoặc được đề cử trở thành bảo quản viên Wikipedia tiếng Việt là 1) đã đăng ký thành viên Wikipedia tiếng Việt ít nhất là 1 năm và 2) đã thực hiện ít nhất 3000 sửa đổi.
 2. Thời gian bầu cử là đúng 30 ngày.[1]
 3. Một ứng cử viên sẽ trở thành bảo quản viên sau cuộc bỏ phiếu nếu thoả mãn 2 điều kiện sau: 1) tổng số phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử phải ít nhất là 10 phiếu[2] và 2) số phiếu thuận (đồng ý, ủng hộ) phải chiếm ít nhất 2/3 tổng số phiếu thuận và chống.[3]

Các điều lệ khác liên quan:

 1. Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 90 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày.[4] Lá phiếu cần nêu rõ thuận hay chống và được ký tên kèm theo (Bạn có thể sử dụng mã ~~~~ (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.)
 2. Người bỏ phiếu chống phải cho biết lý do chống một cách rõ ràng để ứng cử viên có thể biện hộ.
 3. Ứng cử viên nên cho biết lý do tại sao muốn trở thành bảo quản viên để các thành viên khác có thể dựa theo đó mà bỏ phiếu.

Xem thêm Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt, Quyền bỏ phiếu, đề cử bảo quản viên.

Quyền bỏ phiếu, đề cử bảo quản viên

Một thành viên có quyền bỏ phiếu bầu bảo quản viên hoặc đề cử 1 người làm bảo quản viên nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 1. mở tài khoản và bắt đầu thực hiện các sửa đổi bằng tài khoản đó ít nhất 3 tháng trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
 2. đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.

Với các cuộc bỏ phiếu khác [5][6] thành viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. mở tài khoản và bắt đầu thực hiện các sửa đổi bằng tài khoản đó ít nhất 1 tháng trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.
 2. đã thực hiện ít nhất 100 sửa đổi trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu.

Chú thích

 1. ^ Thời gian tính đến từng phút. Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 2. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt, do lỗi hiểu nhầm ý (không bao gồm các biểu quyết phong cấp), ThiênĐế98 đã hiệu đính con số phiếu thành 10.
 3. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 4. ^ Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt
 5. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Quyền bỏ phiếu của một thành viên
 6. ^ Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Thời gian hoạt động, tính từ lúc nào?