Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết

@ThiênĐế98: Bạn xem nội dung số 1 có đủ 10 phiếu tính chung cả các phương án hay 10 phiếu từng phương án nếu chiếu theo Quy chế biểu quyết?  A l p h a m a  Talk 22:32, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Chỉ cần 1 đề mục có 10 thành viên tham gia biểu quyết là được, Alphama. ✠ Tân-Vương  03:44, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)[trả lời]