Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2020/Keo010122

Tổng điểm: 277 điểm
Tính đến 2 tháng 1 năm 2020

Bài viết chọn lọcSửa đổi

 1. Áp thấp nhiệt đới Ten (2005) Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Áp thấp nhiệt đới Ten (2005) (10,2k byte ~ 150đ) (bonus +60đ)

-->Tổng điểm BVCL: 150 (gốc) + 60 (bonus) = 210đ

Danh sách chọn lọcSửa đổi

Bài viết tốtSửa đổi

Chủ đề chọn lọcSửa đổi

Bài viết mục Bạn có biết?Sửa đổi

 1. Chiến dịch Trident (1971) Thảo luận:Chiến dịch Trident (1971) Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 30/1 (19,9k byte ~ 20đ) (bonus +8đ)
 2. Bánh nước sốt táo Thảo luận:Bánh nước sốt táo Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 43/1 (14,9k byte ~ 20đ) (bonus +0đ)
 3. Amazona diadema Thảo luận:Amazona diadema Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 49/1 (4,5k byte ~ 10đ) (bonus +4đ)

--> Tổng điểm BCB: 50 (gốc) + 12 (bonus) = 62đ

Bài viết mục Tin tứcSửa đổi

 1. Sương mù Đông Nam Á 2019 link
 N Các đóng góp của Keo tại bài này có lượng edit lớn (38,9%) nhưng lượng thông tin thêm vào chỉ có 7,806 byte, chiếm 25,7% (trong khi luật chơi yêu cầu "đóng góp/mở rộng đáng kể" tức là viết khoảng 1/3 dung lượng toàn bài)

Chủ điểm chọn lọcSửa đổi

Nhận xét/tiến cử bài viết tốt/chọn lọcSửa đổi

Phần tiến cử/đăng ứng cửSửa đổi

 1. Karl Marx Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Karl Marx

   Tính điểm phần đăng ứng cử (5đ)

Phần nhận xét/đánh giáSửa đổi

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Áp thấp nhiệt đới Ten (2005) (phiếu đồng ý số 1)

 N Đã tính điểm ở phần BVCL phía trên rồi (đọc luật chơi).

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Phaolô Nguyễn Văn Bình (phiếu đồng ý số 4)

 N Dung lượng nhận xét chưa đủ 1k byte.

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Leonhard Euler (phiếu đồng ý số 4)

 N Dung lượng nhận xét chưa đủ 1k byte.

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Thời gian để yêu (phiếu đồng ý số 5)

 N Dung lượng nhận xét chưa đủ 1k byte.

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Allen Walker (phiếu đồng ý số 2)

 N Dung lượng nhận xét chưa đủ 1k byte.