Wikipedia:Ngày này năm xưa/05/10

Cà chua

10 tháng 5: Ngày Độc lập tại Romania (1877); Ngày Hiến pháp tại Liên bang Micronesia.