14 tháng 10: Ngày Thể thao tại Nhật Bản (2024); Ngày Tiêu chuẩn Thế giới; Ngày Bảo vệ Ukraina; ngày của Mẹ tại Belarus.