Bóng đá tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1969 – Theo ngôn ngữ khác