Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Tajikistan – Theo ngôn ngữ khác