Mở trình đơn chính

Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!

Quốc huy của Liên Xô, cùng những dòng chữ "Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại" được ghi bằng ngôn ngữ của 15 nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết

"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!" (tiếng Đức: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!) là một trong những khẩu hiệu chính trị nổi tiếng nhất của những người cộng sản. Nó bắt nguồn từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl MarxFriedrich Engels. Về sau nó trở thành khẩu hiệu quốc gia của Liên Xô.

Tham khảoSửa đổi