Hình tượng con lợn trong văn hóa – Theo ngôn ngữ khác