Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng – Theo ngôn ngữ khác