Ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc – Theo ngôn ngữ khác