Nguyễn Quốc Cường (Bắc Giang) – Theo ngôn ngữ khác