Vương cung thánh đường Thánh Denis – Theo ngôn ngữ khác