Thế kỷ 4 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 301 đến hết năm 400, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 300 310 320 330 340
350 360 370 380 390
Theo thế kỷ: 3 4 5
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảo

sửa