Thế kỷ 4 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 301 đến hết năm 400, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
Theo thế kỷ: 3 4 5
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảoSửa đổi