Thế kỷ 3 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 201 đến hết năm 300, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290
Theo thế kỷ: 2 3 4
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Sự kiện sửa

Tham khảo sửa