Thế kỷ 3 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 201 đến hết năm 300, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Theo thế kỷ: 2 3 4
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Sự kiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi