Thế kỷ 2 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 101 đến hết năm 200, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
Theo thế kỷ: 1 2 3
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảoSửa đổi