Thế kỷ 1

Khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1 đến hết năm 100, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory

Thế kỷ 1 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1 đến hết năm 100, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
Theo thế kỷ: 1 TCN 1 2
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảoSửa đổi