Vương triều thứ Hai Mươi Bốn của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác