Đoan Trang Vương (chữ Hán:端莊王) là thụy hiệu của một số vị vương gia trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

  1. Minh triều Gia Tường Đoan Trang Vương Chu Thường Sinh (朱常泩)
  2. Nguyễn triều An Xuyên Đoan Trang Vương Nguyễn Phúc Miên Bàng (trước đó từng làm An Xuyên Đoan Trang quận công và Xuyên Đoan Trang công, có thụy hiệu khác là An Xuyên Đoan Cung công và Xuyên Đoan Cung quốc công, sau được tiến phong làm An Xuyên Đoan Cung vương)
  3. Nguyễn triều An Phong Đoan Trang Vương Nguyễn Phúc Hồng Bảo (trước từng làm An Phong Cung Túc hầu và An Phong Cung Túc công)

Xem thêm sửa