Mở trình đơn chính

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Sự kiệnSửa đổi

Nhà Hán chiếm được Âu Lạc cũ và chia lại thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu ChânNhật Nam ( bao gồm Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam ngày nay), gộp với 6 châu của Trung Quốc thành châu Giao

Tham khảoSửa đổi