Bản mẫu:2010 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Fourth Round

Đội tuyển
St Điểm
 Hoa Kỳ 10 20
 México 10 19
 Honduras 10 16
 Costa Rica 10 16
 El Salvador 10 8
 Trinidad và Tobago 10 6


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]