Mở trình đơn chính

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
  • "Concepts", "Topics", "People", "Literature", "History", "Related"
  • Cho ví dụ, {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |expanded=Lịch sử}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |Lịch sử}}
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]