Bản mẫu:Cần dọn dẹp-viết lại

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Cleanup-rewrite)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này nên được sử dụng trên các bài viết cần dọn dẹp nhiều đến mức cần thiết phải viết lại hoàn toàn chúng để tuân thủ các nguyên tắc về văn phong và nội dung của Wikipedia.

Sử dụng

sửa

Để đánh dấu một phần cần viết lại mà không có lý do, hãy sử dụng: {{Cần dọn dẹp-viết lại|Đoạn}}


Để đánh dấu một bài viết để viết lại mà không có lý do, hãy sử dụng: {{Cần dọn dẹp-viết lại}}


Bản mẫu này thêm bài viết vào Category:Bài cần viết lại toàn bộ.
Không nên thế bản mẫu này.

Xem thêm

sửa

Bạn có thể giúp sửa lại để bài viết được hoàn thiện hơn.